top of page

Proč je zákon potřeba?

Aktuální zákonná úprava je dílčí a neucelená, v některých resortech zcela chybí.

-        K poskytování služeb osobami s nedostatečnou kvalifikací nebo bez ní.

-        K obtížné orientaci klientů v psychologických a psychoterapeutických službách a potřebné kvalifikaci jejich poskytovatelů a v důsledku toho ke zvýšenému riziku využívání nekvalitních služeb, vč. služeb, které jsou s psychologickými či psychoterapeutickými službami zaměnitelné.

-        K nejednotnosti v postupech psychologů a psychoterapeutů, kteří mnohdy sami nevědí, jak postupovat, např. v oblasti nakládání s psychologickou dokumentací, poskytování informací apod., a to nejen z důvodu roztříštěné, nepřehledné nebo neúplné právní úpravy, ale také např. v důsledku rozporů s „nezávaznými“ etickými standardy profese.

-        K různorodým podmínkám pro poskytovatele stejných služeb, jak se např. ukázalo v průběhu pandemie Covid-19, kdy psychologům a psychoterapeutům vykonávajícím činnosti v rámci živnosti bylo poskytování služeb opakovaně zakázáno, zatímco v jiných oblastech (např. zdravotnictví, bezpečnostní sbory aj.) byly tyto služby nadále poskytovány bez větších omezení.

-        K nízké ochraně profese.

-        K velmi limitované postižitelnosti poskytovatelů služeb a omezené možnosti klientů domoci se pomoci.

Read less

To vše pak vede především k nízké ochraně klientů a zvýšenému riziku jejich poškození. V České republice působí odhadem asi 10 000 psychologů, z toho asi 10 % v rámci rezortu zdravotnictví a 90 % mimo něj a zhruba 2 400 psychoterapeutů, z toho asi polovina v rámci rezortu zdravotnictví a zhruba polovina mimo něj. Tyto profesní skupiny se vzájemně prolínají (např. mnozí psychologové poskytují, mají-li k tomu kvalifikaci, také psychoterapii; někteří psychologové a psychoterapeuti působící ve zdravotnictví vykonávají navíc také svou soukromou praxi). Psychologové a psychoterapeuti poskytují své služby obvykle v rámci pracovního či obdobného poměru nebo na základě živnostenského oprávnění. Psychologické a psychoterapeutické služby jsou poskytovány v mnoha rezortech a oblastech státní i soukromé sféry – např. zdravotnictví, sociální služby, školství a akademická sféra, doprava, ozbrojené a bezpečnostní sbory, soudně znalecká činnost, služby poskytované v soukromé sféře. Psychologové a psychoterapeuti působící ve zdravotnictví i mimo něj se významnou měrou podílejí na péči o duševní zdraví, vč. prevence rozvoje závažných psychických obtíží. Vykonávají při tom rozmanité a vysoce odborné činnosti, které mohou mít závažné dopady na život jednotlivců i společnosti jako takové. To klade na obě profese vysoké nároky, vč. nároků na dodržování základních standardů v oblasti kvalifikace, postupů a etiky. Tyto standardy však mnohdy chybí, jsou neúplné nebo nevymahatelné. Stávající právní úprava poskytování psychologických a psychoterapeutických služeb je roztříštěná, různorodá a neúplná. Některé oblasti vztahů reguluje částečně, některé vůbec. Dílčí úpravy se zpravidla týkají výčtu činností a požadované kvalifikace pro vykonávání psychologické specializace (např. psycholog ve zdravotnictví, školní psycholog, psycholog poskytující služby na základě živnostenského zákona). Někdy je požadavek na minimální kvalifikaci zcela nedostačující – např. pro výkon vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika postačuje bakalářský stupeň ve studijním oboru psychologie, kvalifikaci lze dokonce zcela nahradit „garancí“ odpovědného zástupce. A někde regulace kvalifikace zcela chybí (např. psychoterapie mimo zdravotnictví, firemní psychologové vykonávající činnosti v zaměstnaneckém poměru, bezpečnostní sbory – zde je obvykle kvalifikace upravena alespoň vnitřními předpisy). V některých případech jsou upraveny dílčí podmínky a postupy poskytování služeb, zpravidla jde o postup při provádění psychologických vyšetření za účelem zjišťování osobnostní způsobilosti k výkonu některých povolání či činností (např. osobnostní způsobilost příslušníků bezpečnostních sborů, osobnostní způsobilost pedagogických pracovníků, dopravně psychologická vyšetření). Kromě několika málo rezortů a oblastí působení psychologů a psychoterapeutů (např. zdravotnictví) nejsou upraveny další podmínky poskytování těchto služeb, např. prohlubování a udržování kvalifikace, nakládání s psychologickou dokumentací, mlčenlivost a poskytování informací či ochrana psychologických metod a postupů.

Co přinese zákon občanům

 Zvýšení kvality péče
jasná pravidla, jak mají psychologické a psychoterapeutické služby vypadat, jasná definice toho, kdo je může poskytovat.

Zvýšení dostupnosti péče

zpřehlednění situace, usnadnění hledání účinné pomoci

 Více bezpečí a ochrany klientů

v případě pochybení odborníka bude jasná cesta, jak a kde se dovolat pomoci a nápravy.

  Jasné označení odborníků

psycholog*žka či psychoterapeut*ka budou jasně k rozeznání – budou členem komory.

 Eliminace podvodníků

ti, kdo nebudou mít patřičné vzdělání a nebudou členy komory, nebudou moci nabízet psychologické ani psychoterapeutické služby

Co přinese zákon státu

Soulad s právem EU
Nižší náklady

na veřejné zdravotní pojištění a také na sociální zabezpečení (neschopenky, invalidní či předčasné důchody apod.)

  Prevence psychiatrizace problémů,

které účinně řeší psychoterapie, a s tím související úspora výdajů.

  Zvýšení dostupnosti prověřené a kvalitní péče o duševní zdraví pro občany

překlenutí/vykrytí nedostatku kapacit v psychiatrii, zejména pak v dětské psychiatrii a kapacit v klinické psychologii.

Zvýšení kapacity péče o duševní zdraví v případě krizových situací

jako byla nedávná epidemie nemoci Covid-19 a důsledky protiepidemických opatření na psychickou kondici obyvatelstva. U služeb psychologů je odhad navýšení kapacit 70% u psychoterapeutů 50%.

Co přinese zákon poskytovatelům psychologických a psychoterapeutických služeb

 Společná odpovědnost za budování dobrého jména a kvality profese
pro všechny, kteří se stanou členy komory.

Svobodná povolání jsou samosprávné celky

a mohou si své záležitosti spravovat samy, jsou partnery v jednání se státem i ostatními profesemi – ať už lékaři, školami či soudy.

Jasně vymezená pravidla profese přinesou všem odborníkům bezpečné pole pro jejich práci

budou vědět co spadá do jejich kompetencí, budou jasná pravidla pro výkon jejich profese a v případě problému se budou moct opřít o komoru nebo požádat o pomoc a podporu kolegy ze svého cechu.

 Cíle zákona o psychologických a psychoterapeutických službách

Zajistit kvalitu a bezpečí v oblasti péče o duševní zdraví pro občany. To znamená uzákonit závazná pravidla pro to, jaké musí mít psychologové*žky a psychoterapeuti*ky vzdělání, jakými způsoby mohou pracovat s klienty a jakými etickými předpisy se musí řídit.

     Psychologie a psychoterapie jsou nadresortní profese – to znamená, že jsou vykonávány v mnoha různých prostředích – ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, vězeňství, i v soukromé sféře. Psychoterapeuti a psychologové pracují jako zaměstnanci s pracovní smlouvou, na různé dohody, jako podnikatelé živnostníci či prostřednictvím obchodních firem. V těchto různých rolích se na ně vztahují různé zákony a nařízení, na některé z nich se nevztahují žádná pravidla, situace je nepřehledná a chaotická jak pro klienty, tak pro samotné profesionály. Je nutné situaci vyřešit komplexně a jasně jedním zákonem.

  Cílem zákona je, aby profese psychologa*žky a psychoterapeuta*ky byly tzv. „svobodným povoláním“ – tedy aby podobně jako třeba lékaři či advokáti museli psychoterapeuti*ky/psychologové*žky být členy komory, která je zodpovědná za kvalitu jejich práce, dohlíží na jejich vzdělání a má nástroje, jak onu kvalitu kontrolovat a vymáhat.

Principy a pojetí zákona o psychologických a psychoterapeutických službách

Obecnost a přehlednost: Obecná úprava týkající se všech psychologů*žek a psychoterapeutů*ek – tj. zákonná úprava by měla být co nejobecnější a přehledná; konkrétnosti, které není nutné upravit zákonem, by řešily komory, případně upravovaly prováděcí předpisy.

 

Zakotvení základních standardů poskytování těchto služeb, které jsou společné pro obě profese napříč jednotlivými

oblastmi a specializacemi.

  

Respektování již existující legislativy vztahující se k jednotlivým specializacím: Stávající

právní úprava, resp. jednotlivé předpisy vztahující se k psychologickým či

psychoterapeutickým službám, se týkají jednotlivých specializací (např. činnost

psychologů a poskytování psychoterapie ve zdravotnictví, psychologické služby v

bezpečnostních sborech, činnost akreditovaných dopravních psychologů); zákon by

neměl být v rozporu s touto stávající legislativou, bude ji však sjednocovat a

doplňovat v bodech, kde regulace chybí

  

Podpora spolupráce odborníků pečujících o zdraví napříč všemi oblastmi a rezorty.

bottom of page