top of page
Image by Callum Shaw
Law Firm

Základní cíle, principy a pojetí zákona.

Cíle zákona 

  •  Zajistit kvalitu a bezpečí v oblasti péče o duševní zdraví pro občany. To znamená uzákonit závazná pravidla pro to, jaké musí mít psychologové*žky a psychoterapeuti*ky vzdělání, jakými způsoby mohou pracovat s klienty a jakými etickými předpisy se musí řídit.

 

  • Psychologie a psychoterapie jsou nadresortní profese – to znamená, že jsou vykonávány v mnoha různých prostředích – ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, vězeňství, i v soukromé sféře. Psychoterapeuti a psychologové pracují jako zaměstnanci s pracovní smlouvou, na různé dohody, jako podnikatelé živnostníci či prostřednictvím obchodních firem. V těchto různých rolích se na ně vztahují různé zákony a nařízení, na některé z nich se nevztahují žádná pravidla, situace je nepřehledná a chaotická jak pro klienty, tak pro samotné profesionály. Je nutné situaci vyřešit komplexně a jasně jedním zákonem.

 

  • Cílem zákona je, aby profese psychologa*žky a psychoterapeuta*ky byly tzv. „svobodným povoláním“ – tedy aby podobně jako třeba lékaři či advokáti museli psychoterapeuti*ky/psychologové*žky být členy komory, která je zodpovědná za kvalitu jejich práce, dohlíží na jejich vzdělání a má nástroje, jak onu kvalitu kontrolovat a vymáhat.

Principy a pojetí zákona 

  • Obecnost a přehlednost: Obecná úprava týkající se všech psychologů*žek a psychoterapeutů*ek – tj. zákonná úprava by měla být co nejobecnější a přehledná; konkrétnosti, které není nutné upravit zákonem, by řešily komory, případně upravovaly prováděcí předpisy.

 

  • Zakotvení základních standardů poskytování těchto služeb, které jsou společné pro obě profese napříč jednotlivými oblastmi a specializacemi.

 

  • Respektování již existující legislativy vztahující se k jednotlivým specializacím: Stávající právní úprava, resp. jednotlivé předpisy vztahující se k psychologickým či psychoterapeutickým službám, se týkají jednotlivých specializací (např. činnost psychologů a poskytování psychoterapie ve zdravotnictví, psychologické služby v bezpečnostních sborech, činnost akreditovaných dopravních psychologů); zákon by neměl být v rozporu s touto stávající legislativou, bude ji však sjednocovat a doplňovat v bodech, kde regulace chybí

 

  • Podpora spolupráce odborníků pečujících o zdraví napříč všemi oblastmi a rezorty.

bottom of page